توسعه مکانيزاسيون کشاورزي در بخش دامپروري کشور

 با وجود معرفي و توسعه مکانيزاسيون کشاورزي در بخش دامپروري کشور، هنوز هم انجام بسياري از امور دامپروري به فعاليت فيزيکي قابل توجهي نياز دارد. انجام فعاليت هاي مربوط به دامپروري به خصوص عمليات شيردوشي مستلزم وضعيت و حرکات بدني نامناسب است که اين موارد باعث افزايش خطر بروز اختلالات عضلاني-اسکلتي در کارگران شيردوش مي شود.
مواد و روش ها: در مطالعه ي حاضر فشار کاري وضعيت بدن کارگر در حين عمليات شيردوشي در ايستگاه دامپروري دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان و دامداري هاي گاو شيري واقع در شهرستان رامهرمز مورد ارزيابي قرار گرفت. ارزيابي ها روي سه روش شيردوشي سنتي (دستي)، استانشيون (شيردوش سيار تک واحدي) و جايگاه آزاد نوع تاندم (داراي شش جايگاه) صورت پذيرفت. ارزيابي فشار کاري وضعيت بدن در حين کار با استفاده از روشي تلفيقي روي 34 کارگر شيردوش مرد انجام گرفت.
يافته ها: اين ارزيابي ها نشان داد که در شيردوشي هاي دستي و استانشيون به دليل کار در ارتفاع پايين اغلب نواحي بدن بيش از 70 درصد از زمان شيردوشي در پوسچر خميده قرار داشتند. در نقطه مقابل در شيردوشي تاندم به دليل کار در ارتفاع بالا بيش از 90 درصد از زمان شيردوشي بدن در پوسچر قائم و ايستاده قرار داشت. همچنين در مورد وضعيت انگشتان دست کارگر، حالت «حلقه شدن پنج انگشت» در هر سه روش شيردوشي غالب بود.
نتيجه گيري: خم شدن طولاني مدت کمر در روش شيردوشي سنتي و استانشيون و سر پا ايستادن طولاني مدت در روش تاندم مي توانند باعث بروز درد و اختلالات عضلاني-اسکلتي در ناحيه کمر در بين کارگران شيردوشي سنتي و مکانيزه شود. در مورد پوسچرهاي مربوط به انگشتان دست، با افزايش ميزان مکانيزه شدن در فرآيند شيردوشي، پوسچرهاي طولاني مدت، متناوب و مکرر براي انگشتان دست کارگران شيردوش کاهش مي يابد.

info drama Korea

بررسی و مقایسه دستگاه های شیردوشی روباتیک و نیمه اتوماتیک

پیشرفتهای اخیر فناوری امکان اتصال اتوماتیک کلاهکهای شیردوشی به گاو را فراهم آورده و منجر به تولید تجاری واحدهای شیردوشی کاملا اتوماتیک با روباتهای شیردوشی شده است چنین واحدهایی درحال حاضر در سراسر دنیا بویژه اروپا درحال ارزیابی می باشد شیردوشی گاوها با روبات برای بسیاری از افراد جامعه پرهزینه و خشن به نظر می رسد ولی اینچنین تفکری صحیح نم یباشد در اوایل این هزاره تنها حدود 500 واحد دامداری از این سیستم استفاده می کردند بنظر می رسد که طی چند سال آینده استفاده از این سیستمهای شیردوشی به شکل گسترده ای مورد استفاده قرار گیرد تحقیقات برسر این موضوع در حال اجراست که آیا این فناوری کاربرد عمومی خواهد داشت و یا اینکه محدود به شرایط کاملا خاص باشد انتظار می رود که این فناوری در مزارع و دامداریهای کوچک کهدرتسرسی به نیروی کار ارزان کم می باشد کاربردمفیدی داشته باشد که راحتتر مورد پذیرش مصرف کنندگان قرار گیرد تخمین زده شد که این سیستمها نیروی کار مورد نیاز را تا 30 درصد کاهش دهند و بهره وری را افزایش دهند مدیریت انفرادی گاوهایی که با روبات شیردوشی می باشود بسیار دقیق تر و راحتتر از سیستمهای فعلی می باشد خصوصیات خلا یا نبض دستگاه های شیردوشی که برای سیستمهای معمولی بصورت یک مقدار ثابت استندارد برای تمام دامها درنظر گرفته میشود در سیستم رباتیک قابل تنظیم با میزان مورد نیاز برای تک تک دامهای گله می باشد.

info drama Korea

مروری بر شیر دوشی روبوتیک در مدیریت بهینه گاو های شیری

هدف این پژوهش معرفی و نقدوتحلیلی برسیستم های شیردوشی اتوماتیک /روبوتیک ومزایا و محدودیت های آنها ازدیدگاهی مدرن و گاها پسامدرن می باشد پیشرفتهای اخیرفن آوری امکان اتصال اتوماتیک دستگاه شیردوش به گاو را فراهم آورده و منجر به تولید تجاری واحدهای شیردوشی کاملا اتوماتیک باروباتهای شیردوش شده است شیردوشی گاوها باروبات برای بسیاری ازمدیران پرهزیه و نامنعطف به نظر می رسد اما چنین تفکری لزوما ناصحیح است به نظر می رسد طی چندسال آینده استفاده ازاین سیستمهای شیردوش به شکل گسترده ای رایج گردد انتظار میرود که این فناوری درمزارعه و دامداریهای کوچکی که دسترسی محدود به نیروی کارارزان دارند مفید واقع شده و راحت تر مورد پذیرش پرورش دهندگان قرارگیرد این سیستم ها قادرند نیروی کارمورد نیاز را تا 30درصد کاهشدهنده مدیریت انفرادی امورروبوتیک بسیاردقیقتر و راحت تر ازسیستمهای فعلی می باشد نصب دستگاه های کنترلگرترکیبات شیردراین سیستم میتواند باعث کنترل هرچه بهتر تنش دردامها شود گاوهایی که درتعادل منفی مغذی ها هستند رامیتوان با نصب سنسورهای وزن درجایگاه دوشش تشخیص داده و مدیریت نموده با استقرار جایگاه های مصرف کنسانتره درمجاورت این سیستم ها امکان استفاده ازآن درمراتع امکان پذیر میشود علیرغم هزینه بالا ساخت تعدادبیشتر هزینه ها را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد نقطه ضعف اصلی شیردوشی روبوتیک نیاز آن به سرمایه گذاری عمده اولیه است

info drama Korea

اثر دفعات شیردوشی در ابتدای دوره شیردهی بر تولید شیر

هدف از اجرای این آزمایش بررسی اثر دفعات مختلف شیردوشی در شش هفته ابتدای دوره شیردهی بر تولید و ترکیب شیر، متابولیت های خون و بازده تولیدمثل گاوهای تازه زا بود. دفعات دوشش شامل سه بار دوشش تا 42 روز پس از زایش (x3)، شش بار دوشش تا 21 روز پس از زایش و سپس برگشت به سه بار دوشش تا روز 42 (x 3-x6) و شش بار دوشش تا 42 روز پس از زایش (x6) بود. برای این منظور 21 راس گاو هلشتاین چند شکم زایش براساس درجه وضعیت بدنی، شکم زایش و وزن بدن به سه گروه آزمایشی تقسیم شدند. نتایج نشان داد که میانگین تولید شیر و تولید شیر تصحیح شده در 21 روز اول و 21 روز دوم دوره شیردهی و در کل مدت آزمایش در گاوهای x6 به طور معنی داری بیشتر از گاوهای x3 بود. از ترکیبات شیر تنها چربی تولید شده در روز تحت تاثیر دفعات دوشش قرار گرفت. دفعات شیردوشی تاثیری بر مصرف ماده خشک روزانه گاوها نداشت. تا پایان دوره آزمایش کاهش وزن گاوهای x6 (32- کیلوگرم) در مقایسه با گاوهای x3 (29- کیلوگرم) وx 3-x6 (1/29- کیلوگرم) بیشتر بود. غلظت اسیدهای چرب آزاد (NEFA) خون گاوها تحت تاثیر دفعات دوشش قرار گرفت و در گاوهای x6 بطور معنی داری بیشتر از گاوهای x3 بود. میانگین غلظت پروژسترون خون گاوها و فراسنجه هایی تولید مثل گاوها تحت تاثیر دفعات دوشش قرار نگرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که افزایش کوتاه مدت دفعات دوشش گاوها تا 6 بار در روز موجب افزایش بازده تولید شیر گاوهای هلشتاین می‌شود، بدون آنکه بر فراسنجه های تولید مثل تاثیر سویی داشته باشد.

info drama Korea