مقالات

توسعه مکانيزاسيون کشاورزي در بخش دامپروري کشور

 با وجود معرفي و توسعه مکانيزاسيون کشاورزي در بخش دامپروري کشور، هنوز هم انجام بسياري از امور دامپروري به فعاليت فيزيکي قابل توجهي نياز دارد. انجام فعاليت هاي مربوط به دامپروري به خصوص عمليات شيردوشي مستلزم وضعيت و حرکات بدني نامناسب است که اين موارد باعث افزايش خطر بروز اختلالات عضلاني-اسکلتي در کارگران شيردوش مي شود.
مواد و روش ها: در مطالعه ي حاضر فشار کاري وضعيت بدن کارگر در حين عمليات شيردوشي در ايستگاه دامپروري دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان و دامداري هاي گاو شيري واقع در شهرستان رامهرمز مورد ارزيابي قرار گرفت. ارزيابي ها روي سه روش شيردوشي سنتي (دستي)، استانشيون (شيردوش سيار تک واحدي) و جايگاه آزاد نوع تاندم (داراي شش جايگاه) صورت پذيرفت. ارزيابي فشار کاري وضعيت بدن در حين کار با استفاده از روشي تلفيقي روي 34 کارگر شيردوش مرد انجام گرفت.
يافته ها: اين ارزيابي ها نشان داد که در شيردوشي هاي دستي و استانشيون به دليل کار در ارتفاع پايين اغلب نواحي بدن بيش از 70 درصد از زمان شيردوشي در پوسچر خميده قرار داشتند. در نقطه مقابل در شيردوشي تاندم به دليل کار در ارتفاع بالا بيش از 90 درصد از زمان شيردوشي بدن در پوسچر قائم و ايستاده قرار داشت. همچنين در مورد وضعيت انگشتان دست کارگر، حالت «حلقه شدن پنج انگشت» در هر سه روش شيردوشي غالب بود.
نتيجه گيري: خم شدن طولاني مدت کمر در روش شيردوشي سنتي و استانشيون و سر پا ايستادن طولاني مدت در روش تاندم مي توانند باعث بروز درد و اختلالات عضلاني-اسکلتي در ناحيه کمر در بين کارگران شيردوشي سنتي و مکانيزه شود. در مورد پوسچرهاي مربوط به انگشتان دست، با افزايش ميزان مکانيزه شدن در فرآيند شيردوشي، پوسچرهاي طولاني مدت، متناوب و مکرر براي انگشتان دست کارگران شيردوش کاهش مي يابد.

info drama Korea

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *